เพิ่มเพื่อน

จุดหมายปลายทาง

ไทย ไลอ้อน แอร์ นำท่านสู่อิสระของการเดินทางที่ประหยัดและคุ้มค่ากว่าใคร ใน 11 เส้นทางหลัก


ภายในประเทศ
ดอนเมือง - เชียงใหม่                               ดอนเมือง - สุราษฎร์ธานี
ดอนเมือง - เชียงราย                               ดอนเมือง - กระบี่
ดอนเมือง - หาดใหญ่                              ดอนเมือง - อุบลราชธานี
ดอนเมือง - ภูเก็ต                                   ดอนเมือง - นครศรีธรรมราช
ดอนเมือง - อุดรธานี                               หาดใหญ่ - อุดรธานี

ระหว่างประเทศ
ดอนเมือง - สิงคโปร์
ดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ (ดำเนินงาน โดยสายการบิน Malindor Air)ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินทาง

การลงทะเบียน: 

เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สอง (2) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สี่สิบห้า (45) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง 


การขึ้นเครื่อง:

ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบห้า (15) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน: 

ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้โดยสัมภาระดังกล่าวต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. x 30 ซม. x 20 ซม. โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ โดยรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในระหว่างการเดินทาง เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่วม กระเป๋าถือสตรี กระเป๋ากล้องขนาดเล็ก กระเป๋าบรรจุอาหารสำหรับทารก ร่ม เป็นต้น สิ่งของที่ทางสายการบิน พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง สายการบินสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่องร่วมกับสัมภาระลงทะเบียน หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากมีกฎหมายยอมรับ ผู้โดยสารนั้นสามารถนำวัตถุเหลวขึ้นเครื่องได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนี้: ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล. ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องใส่รวมกันในถุงใสที่เปิดแล้วปิด ผนึกได้อีก อนุญาตให้นำขึ้นคนละ 1 ถุง 

สัมภาระลงทะเบียน: 

สายการบินอนุญาตให้ท่านสามารถนำสัมภาระลงทะเบียนโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินได้น้ำหนักท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับเส้นทางในประเทศ และ 20 กิโลกรัมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ สำหรับทารกทางสายการบินไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระลงทะเบียน ถ้าหากท่านนำสัมภาระลงทะเบียนมาเกินกว่า 15 กิโลกรัมท่านจำเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าค้ำยันความสำเร็จของไลอ้อน แอร์

การันตีผลความสำเร็จของไลอ้อน แอร์ ด้วยรางวัล “Best Brand Award 2004” จาก นิตยสารการตลาด SWA ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยผลจากการสำรวจจากประชากรกว่า 6,000 คนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ชี้ให้เห็นว่าไลอ้อน แอร์มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนตัวเลขผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคต จากความสำเร็จดังกล่าวไลอ้อน แอร์ จึงได้ขยายฐานการบินไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี


ข้อมูลจาก 
เว็บสำเร็จรูป
×